• česky
  • english
  • russian

Přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací

Dne 1. 1. 2012 nabyla účinnosti některá novelizovaná ustanovení zákona o DPH. Kromě nejvíce medializované změny a to zvýšení snížené sazby DPH za 10% na 14%, došlo k dalším drobnějším technickým úpravám (např. úpravy týkající se vystavování opravných daňových dokladů). Mezi nejvýznamnější změnu však patří zavedení režimu přenesení daňové povinnosti na DPH při poskytnutí stavebních nebo montážních prací na příjemce plnění.

Zatímco obvykle je DPH uplatňováno a odváděno poskytovatelem plnění, tj. plátcem, který uskutečnil zdanitelné plnění, při tzv. reverse charge, tj. režimu přenesení daňové povinnosti, je tato povinnost přenesena na příjemce plnění. Tento režim tak připomíná transakce v rámci EU, kdy daň je rovněž odváděna příjemcem plnění. Nárok na odpočet přitom příjemce plnění může uplatnit za obdobných podmínek, jako při obvyklém režimu. Z hlediska cash flow, tak tento postup můžeme hodnotit pouze pozitivně.

Režim přenesení daňové povinnosti použije plátce při poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 jinému plátci pro jeho ekonomickou činnost. Sem patří naprostá většina stavebních a montážních prací. Výjimkou je například čištění komínů či architektonické služby.

Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, pokud plátce poskytuje stavební nebo montážní práce příjemci plnění, který není plátcem DPH a samozřejmě i pokud neplátce poskytuje takové práce plátci. Jestliže příjemce plnění (plátce) pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro soukromou potřebu, není v postavení osoby povinné k dani a tedy ani v tomto případě se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti.

Režim přenesení daňové povinnosti se rovněž nepoužije v momentě přijetí zálohy. DPH příjemce plnění odvede až v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění.

Plátce, který dotčené zdanitelné plnění uskutečnil, vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu neuvede výši DPH – na místo toho uvede sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno. Příjemce plnění pak tuto daň na doklad skutečně dopíše a daň přizná v daňovém přiznání.

Upozorňujeme na skutečnost, že pokud plátce přijme doklad, na kterém je nesprávně uvedená daň, ačkoliv tato měla být v souladu s § 92e zákona o DPH předmětem reverse chargé, příjemce plnění není oprávněn u takovéto daně uplatnit nárok na odpočet. Doporučujeme proto všem, aby veškeré doklady (faktury), které budou nesprávně obsahovat DPH, vraceli bez zbytečného prodlení všem svým dodavatelům.

Vzhledem k určitým specifikám, které režim reverse chargé přináší, stanovil zákon o DPH povinnost jak příjemci plnění, tak jeho poskytovateli, vést o něm zvláštní evidenci a výpis z ní předkládat finančnímu úřadu spolu s přiznáním k DPH. Výpis z evidence se podává pouze elektronicky ve formátu xml (tedy podobně, jako souhrnné hlášení).

Další informace k režimu přenesení daňové povinnosti zveřejnilo Generální finanční ředitelství na svých stránkách a naleznete je v zde.

Ing. Jan Pašek
KV KONTO s.r.o.

V Karlových Varech dne 13. ledna 2012