• česky
  • english
  • russian

Novely v daňových zákonech od 1.1.2013

Vážení, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 19.12.2012 rozhodla o důležitých změnách v daňových zákonech od roku 2013. Schválena byla jednak rozsáhlá a důležitá novela zákona o DPH a dále pak zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů. Oba zákony podepsal dne 21.12.2012 prezident a 27.12.2012, resp. 31.12.2012 vyšly ve Sbírce zákonů pod č. 502/2012 Sb., resp. 500/2012 Sb. Po dlouhém období nejistoty tak již bezpečně víme, jaké změny v daňové oblasti na nás parlament nachystal s účinností od 1.1.2013.

V níže uvedeném textu se pokusíme popsat ty nejdůležitější změny, je nicméně zřejmé, že k některým ustanovením budou v průběhu roku vydávány metodické pokyny a informace ze strany vládních úřadů. Praktické dopady novel se tedy mohou ještě mírně měnit. V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám k dispozici.

Novela zákona o DPH

Mezi nejvíce medializovanou změnu zákona o DPH patří zvýšení sazeb DPH o 1% bod. Základní sazba DPH činí od 1.1.2013 21%, snížená sazba 15%. Tyto změny jsou zatím schválené do konce roku 2015, pak by měla platit jednotná sazba 17,5%. Vzhledem k politické situaci lze ale očekávat, že do konce roku 2015 dojde k dalším změnám.

Zavedení institutu "nespolehlivého plátce". Poruší-li plátce závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daně, správce daně rozhodne, že tento plátce bude zařazen mezi tzv. nespolehlivé plátce. Informace o tom, zda se jedná o nespolehlivého plátce, bude možné ověřit na této adrese:

http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=1

Ten, kdo přijme zdanitelné plnění od nespolehlivého plátce, u něhož byl tento údaj již v okamžiku plnění zapsán na výše uvedeném portálu, bude automaticky ručit za nezaplacenou daň z tohoto plnění. Od Nového roku je proto třeba dávat si pozor na to s kým obchodujete. K problematice "nespolehlivého plátce" byl vydán již pokyn Generálního finančního ředitelství viz zde

Kromě sledování registru nespolehlivých plátců přibude plátcům DPH další povinnost – sledovat čísla bankovních účtů svých obchodních partnerů. Do konce února t.r. mohou plátci sdělit finančnímu úřadu čísla všech svých bankovních účtů, které budou využívány při obchodování s jinými plátci. Nejedná se o povinnost, jedná se o právo. Tyto čísla pak budou zveřejněna na internetu. V případě, že po 1.4.2013 bude plnění hrazeno na účet, který nebude v tomto seznamu, příjemce plnění bude opět plně a nevyvratitelně ručit za nezaplacenou daň. Ten subjekt, který finančnímu úřadu své číslo účtu nesdělí, tak může být před svými obchodními partnery vnímán jako méně důvěryhodný. I v této věci očekáváme v příštích dnech pokyn Generálního finančního ředitelství.

Zákon č. 502/2012 Sb. mění také pravidla pro uplatňování DPH z přijatých plateb u plátců, kteří nevedou účetnictví (tj. zejména těch, kteří vedou daňovou evidenci). Nově budou mít i tyto osoby povinnost odvést DPH z přijatých záloh, podobně, jako to platilo u osob vedoucích účetnictví.

Zcela přepracovaná jsou dále ustanovení týkající se vystavování daňových dokladů. Upraveny (zpřehledněny) jsou náležitosti dokladů, stanovují se jasnější pravidla pro elektronické daňové doklady, zákon připouští možnost vystavit zjednodušený daňový doklad i při bezhotovostních úhradách. Nově se ruší povinnost doplňovat na doklad údaje neboť obsah daňových dokladů v listinné a elektronické podobě musí zůstat po celou dobu uchovávání nezměněn. V této souvislosti také upozorňujeme, že doklad zasílaný elektronickou poštou ve formátu PDF je možné, dle dříve publikovaného názoru Generálního finančního ředitelství, považovat za řádný daňový doklad i přesto, že není opatřen elektronickým podpisem. Tento doklad je nutné vytisknout a poté je považován za listinný daňový doklad a měl by být archivován jako běžné daňové doklady v papírové podobě.

Novela zavádí také nová pravidla pro osvobození převodu staveb podle § 56 zákona o DPH. Podle dosavadní úpravy u převodů staveb, bytů a nebytových prostor uskutečněných po uplynutí 3 let od prvé kolaudace/prvého užívání bylo automaticky uplatněno osvobození od daně bez nároku na odpočet. Od 1.1.2013 se lhůta prodlužuje na 5 let s možností dobrovolného zdanění po uplynutí této lhůty, tak aby měl plátce zachován nárok na odpočet.

S výše uvedeným částečně souvisí i úprava problematiky vyrovnání odpočtu daně dle § 77 zákona o DPH. Nově se povinnost upravit odpočet daně uplatní i u staveb, které nejsou dlouhodobým majetkem, ale jinak splňují všechny podmínky vyrovnání odpočtu (tedy například stavby u developerů).

K dalším změnám dochází i v určení místa zdanitelného plnění u nájmu dopravních prostředků a při zasílání zboží. Nově jsou dále upravena pravidla pro registraci k DPH, zrušení registrace, zdaňovací období a evidenci pro účely DPH.

Součástí zákona č. 502/2012 Sb. je i povinnost podávat veškerá daňová přiznání, hlášení, přílohy apod. týkající se daně z přidané hodnoty v elektronické podobě. U tohoto ustanovení je nicméně účinnost stanovena až na 1.1.2014 a výjimka z tohoto pravidla bude zachována pro fyzické osoby, jejichž obrat nepřekročí 6 milionů Kč.

Změny v zákoně o daních z příjmů

K poměrně velkým změnám dochází i v zákoně o daních z příjmů. Pro zdaňovací období začínající 1.1.2013 dojde např. k omezení výdajových paušálů u poplatníků majících příjmy z jiného podnikání podle zvláštních zákonů (např. advokáti, daňoví poradci), z autorských honorářů, znalců, tlumočníků nebo u poplatníků, kteří mají příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Kromě toho osoby využívající výdajových paušálů namísto výdajů ve skutečné výši nebudou moci využít slevu na dítě a slevu na vyživovanou manželku. V případě souběhu příjmů z více druhů činností bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 % celkového základu daně.

Zvýší se srážková daň z  dividend, úroků a licenčních poplatků vyplácených subjektům do tzv. daňových rájů a to z 15 na 35 %. 

Pro roky 2013 – 2015 se zavádí tzv. solidární zvýšení daně. V podstatě se jedná o mimořádnou daň z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu, který přesahuje 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2013 částka 1.242.432 Kč). Pro stejné období se zvyšuje i zdanění pracujících důchodců. Ti si nebudou moci v rámci daně z příjmů fyzických osob uplatnit základní slevu na dani na poplatníka. 

Ostatní změny

S účinností od 1.1.2013 se zvyšuje sazba daně z převodu nemovitostí ze 3% na 4%. V souladu s přechodným ustanovením zákona č. 500/2012 Sb. se u smluv, které byly podány na katastr nemovitostí v roce 2012, uplatní původní 3% sazba daně.

Další změnou je zrušení maximálních stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Tato úprava by měla platit pouze v letech 2013 – 2015. 

Mezi již dříve schválené změny účinné od 1.1.2013 patří zavedení tzv. 2. důchodového pilíře a s tím související nové povinnosti zaměstnavatelů (odvod záloh na pojistné, podávání hlášení, podávání ročního vyúčtování). Dále pak úpravy v rámci tzv. 3. důchodového pilíře (tzv. penzijní připojištění) – především změny limitu pro daňově zvýhodněné platby zaměstnavatelů, jiný výpočet pro nezdanitelnou část základu daně odpovídající příspěvku na penzijní připojištění. Této problematice se budeme věnovat v dalších daňových novinkách.

Jak správně zaplatit daň v roce 2013

Dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 456/2011 Sb., který stanoví, že ze současných 199 finančních úřadů bude výběrem daní nově od 1. ledna 2013 pověřeno pouze 14 finančních úřadů umístěných podle správního (krajského) uspořádání České republiky a Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze, který vznikl již k 1. 1. 2012.

Pro bezproblémové placení daní je nutné znát odpovídající číslo bankovního účtu finančního úřadu a předčíslí. Zatímco předčíslí a kód banky (0710) se nezměnil, číslo účtu je pro všechny finanční úřady nové – viz zde. Např. číslo účtu pro Karlovarský kraj (FÚ v Karlových Varech, Ostrově, Sokolově, Kraslicích, Mariánských Lázních, Aši, Chebu) pro platbu DPH je 705-77629341/0710.

V Karlových Varech 4.1.2013

Ing. Jan Pašek