• česky
  • english
  • russian

Informace GFŘ k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - nespolehlivý plátce

k aplikaci §106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (nespolehlivý plátce) a souvisejících ustanovení

účinností od 1.1.2013 zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) obsahuje ustanovení § 106a, kteréstanoví podmínky pro aplikaci nového právního institutu tzv. nespolehlivého plátce.Tento institut, zejména v kombinaci s §109 odst. 3 zákona o DPH, by měl primárněsloužit jako efektivní nástroj v boji proti únikům v oblasti DPH.

1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutunespolehlivého plátce se považují situace kdy:

a) Dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty,neboť plátce porušil své zákonem stanovené povinnosti, což mělo za důsledekvyměření daně podle pomůcek nebo doměření daně podle pomůcek oproti posledníznámé dani. K ohrožení veřejného zájmu dochází, pokud bude ve výše uvedenýchpřípadech platebním výměrem vyměřena nebo doměřena daň z přidané hodnotyv minimální výši 500 tisíc Kč. Do výše minimální částky se nezahrnuje případnépříslušenství daně.Při rozhodování o nespolehlivosti plátce lze přihlížet výhradně k porušením plněnípovinností nastalým v řízeních nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po1.1.2013.

b) Dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty,neboť plátce se zapojil do obchodů, u kterých existuje odůvodněná obava, že z nichnebude uhrazena daň z přidané hodnoty, a proto správce daně po 1.1.2013 vydal utohoto plátce zajišťovací příkaz, který nebyl ve lhůtě uhrazen.

c) Dochází k ohrožení veřejného zájmu na řádném výběru daně z přidané hodnoty,neboť u plátce je po dobu nejméně tří kalendářních měsíců po sobě jdoucíchevidován kumulativní nedoplatek na dani z přidané hodnoty ve výši minimálně 10 mil.Kč bez příslušenství daně, a to z daňových povinností vyměřených, případnědoměřených po 1.1.2013, a tento stav v době vydání rozhodnutí o nespolehlivémplátci trvá.

Při rozhodování o nespolehlivosti plátce se v tomto případě za nedoplatek považujeneuhrazená částka daně ode dne uplynutí lhůty splatnosti, resp. náhradní lhůtysplatnosti uvedené v platebním výměru.

Jednotlivá porušení plnění daňových povinností ve smyslu písmen a) až c) tohotobodu posoudí správce daně vždy s ohledem na osobu plátce a jeho dosavadnízkušenosti s tímto plátcem. Správce daně při posuzování porušení plnění zákonnýchpovinností vždy zohlední také objektivní důvody hodné zvláštního zřetele, které vedlyk nesplnění zákonných povinností plátce. Může se jednat například o živelnépohromy, závažné zdravotní důvody, důvody vzniku platební neschopnosti či jinéobjektivní překážky, které plátci bránily v řádném plnění daňových povinností.

2. Rozhodnutí o přidělení statusu nespolehlivého plátce

Rozhodnutí o tom, že plátce je nespolehlivým plátcem, vydá správce daně nazákladě posouzení porušení povinností jakož i dalších okolností vymezených v bodu1) této informace. Skutková východiska a závěry tohoto posouzení uvede správcedaně do odůvodnění svého rozhodnutí. Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolánído 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí a podané odvolání má odkladný účinek(§106a odst. 2 zákona o DPH). Nespolehlivým plátcem se proto plátce stane dnemnabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Ve výjimečných případech se rozhodnutí o tom, že plátce je nespolehlivým, můžestát vykonatelným (a plátce se pak podle něho stane nespolehlivým) již doručenímtohoto rozhodnutí. Toto by nastalo v důsledku aplikace odst. 3 § 106a zákona oDPH, podle kterého správce daně může vyloučit odkladný účinek odvolání. Postuppodle zmíněného ustanovení správce daně využije ve zcela výjimečných případech,kdy se plátce významně podílí na ohrožení veřejného zájmu řádného výběru daně.

Nestanoví-li zákon o DPH jinak (ust. §106a odst. 2 a 3 zákona o DPH), platí propostup v odvolacím řízení obecná ustanovení §109 a násl. daňového řádu.

3. Rozhodnutí o změně statusu

Plátce, který se na základě rozhodnutí správce daně stal nespolehlivým plátcem,může podat ke správci daně žádost o vydání rozhodnutí, že již není nespolehlivýmplátcem (dále jen „žádost“). Tuto žádost může plátce poprvé podat nejdříve pouplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým správce daně rozhodlo tom, že plátce je nespolehlivým plátcem.

Správce daně žádosti vyhoví a rozhodne, že již plátce není nespolehlivým plátcem,pokud plátce po dobu 1 roku závažným způsobem neporušil své povinnosti vztahujícíse ke správě daně (§106a odst.5 zákona o DPH), resp. pokud plátce nenaplnilžádnou ze skutečností vymezených v bodě 1.

Pokud plátce naopak nesplní výše zmíněnou podmínku uvedenou v ust. §106a odst.5 zákona o DPH, správce daně žádost zamítne. Plátce pak může podat žádost znovuresp. opakovaně, vždy ale nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní mocirozhodnutí, kterým správce daně zamítl původní resp. předchozí žádost (§106aodst.4 písm.b) zákona o DPH).

4. Zdaňovací období nespolehlivého plátce

Plátce, který je podle pravomocného, resp. účinného rozhodnutí správce daněnespolehlivým plátcem, se nemůže ve smyslu ustanovení § 99a zákona o DPHrozhodnout, že jeho zdaňovacím obdobím pro příslušný kalendářní rok je kalendářníčtvrtletí.

5. Ručení za daň nezaplacenou nespolehlivým plátcem

Příjemce zdanitelného plnění ručí za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud jev okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněnazpůsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem(§109 odst. 3 zákona o DPH).

Povinnost správce daně zveřejnit tímto způsobem informaci o tom, že plátce buď jenebo není nespolehlivým plátce vyplývá z ust. § 106a odst. 6 zákona o DPH.Informace je takto zveřejňována vedle dalších údajů z registru plátců na internetovéadrese:

http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPHI1&poc_dic=2

Pro možnost aplikace institutu ručení je rozhodující datum zveřejnění informace otom, že plátce je nespolehlivým plátcem.

Eliminaci rizik ručení umožňuje §109a zákona o DPH (blíže též Informace GFŘk institutu ručení podle §109 a §109a zákona o DPH ze dne 25.3.2011, č.j. 7688/11-3210-010165).